Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skarga powinna zawierać: wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa), adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu sprawy. Celem zapewnienia sprawnego załatwienia sprawy zaleca się określać przedmiot sprawy poprzez zwięzły opis i jednoznaczne wskazanie zarzutów lub wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIERUNIU

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu lub pod jego nieobecność Pierwszy Zastępca Komendanta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) w godzinach od 12.00 do 17.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1 a. W pozostałe dni robocze osoby zgłaszające się do KPP w Bieruniu ze skargami i wnioskami są przyjmowane w godzinach od 7.30 do 15.30 przez funkcjonariuszy pełniących dyżury kierownicze w jednostce. Obywatele w sprawach skarg i wniosków mogą być również przyjmowani przez przełożonych funkcjonariuszy, których sprawa dotyczy.

W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Ponadto skargi i wnioski można składać osobiście (ustnie do protokołu) u wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu lub jego Zastępcę funkcjonariuszy.

Możliwe jest również osobiste dostarczenie do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu skargi lub wniosku w formie pisemnej, a także nadesłanie listem na adres: ul. Tyrystyczna 1a, 43-155 Bieruń oraz za pomocą telefaksu: 47 85 272 44, poczty elektronicznej: komendant@bierun.ka.policja.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej: www.epuap.gov.pl. W tej formie skargi i wnioski przyjmowane są codziennie, całodobowo.

Powrót na górę strony